Stigma en acceptatie van mensen met een psychiatrische aandoening.


Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben over het algemeen een slechte reputatie. Zij zouden gevaarlijk zijn, onbetrouwbaar, incompetent, onverzorgd en ongeneeslijk. Deze beelden zijn hardnekkig, en worden gevoed door berichtgeving in de media en de portrettering van psychiatrische patiënten in fi lms en op televisie. Mensen met psychische aandoeningen behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Het gevolg is dat velen maatschappelijk zijn uitgesloten en tot de marge van de samenleving behoren.

Stigmatisering belemmert het herstel van psychiatrische patiënten en hun behandeling als gelijkwaardige burgers. Ook in Nederland. Maar anders dan in landen als Engeland, Duitsland en Canada wordt er in ons land nauwelijks aandacht aan het probleem besteed. Stigmatisering van psychiatrische patiënten wordt niet als een urgente kwestie beleefd en staat dus niet op de politieke agenda.

Met de studiedag Beter in beeld wil het Kenniscentrum Rehabilitatie kennis over stigma en stigmabestrijding in Nederland bekend maken en een aanzet geven tot een landelijk actieprogramma om de beeldvorming van mensen met psychische aandoeningen te verbeteren.

Kenniscentrum Rehabilitatie

Het Kenniscentrum Rehabilitatie(KCR) is in 2003 opgericht door vijf Geestelijke Gezondheidszorg instellingen (GGz), drie opleidingsinstituten, een wetenschappelijk onderzoeksinstelling en de landelijke belangenorganisatie van cliënten van GGz-instellingen (LPR), alsmede GGz Nederland.

Kenniscentrum Rehabilitatie
Postbus 1203,
3500 BE Utrecht
Telefoon: 030 - 2931626
Fax: 030 - 2936322
www.kenniscentrumrehabilitatie.nl
7 oktober 2009 werd in de Meervaart te Amsterdam het congres Beter in beeld gehouden, hieronder vindt u de hand-outs.

plenaire lezingen
 • Het psychiatrisch stigma in Nederland
  Job van ‘t Veer

 • Deelsessies
 • 6. De rol van de media in antistigmacampagnes/voorlichting door het FPG
  Martin van ‘t Klooster & Adrienne Dercksen
 • Accreditatie

  De NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) heeft 6 PE-punten toegekend voor deelnemers aan de studiedag 'Beter in beeld' op 7 oktober aanstaande. Indien u hiervoor in aanmerking komt kunt na afloop van het congres de presentielijst tekenen, wij dragen dan zorg de rest.

  De aanvraag bij het NIP voor psychologen en bij het KVV voor verpleegkundigenen verzorgenden loopt nog. Uitsluitsel hierover volgt.

  Dit congres is bedoeld voor:

  1. Hulpverleners en managers in de GGZ, maatschappelijke opvang,verslavingszorg, ervaringsdeskundigen (cliënten en familieleden) GGZ, w.o.: (psychiaters, klinisch psychologen, GGZ psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, psychotherapeuten, trajectbegeleiders en activiteitenbegeleiders en kwartiermakers)

  2. woningbouwcorporaties
  3. gemeenten wmo
  4. onderzoek- (en advies)instituten, onderwijs
  5. (algemene) welzijnsinstellingen
  6. UWV, sociale diensten

  Cliëntdeelname

  Voor deelname van cliënten geldt een afwijkende deelnameprijs van € 50,-. Opgave van deelname en facturatie dient hiervoor via de betreffende GGZ-instelling te gaan. Voor elke cliëntdeelname dient er minimaal één reguliere aanmelding gedaan te worden.


  Accreditatie